fbpx
Nodokļu izmaiņas

Šodien 1.jūlijs, lielo nodokļu izmaiņu diena. Tādēļ vēlreiz īsumā par to, kas no šodienas mainās nodokļu jomā.

 • IZMAIŅAS DARBA DEVĒJIEM:

No šodienas, 01.07.2021. stājas spēkā MOIO – Minimālais Obligāto Iemaksu Objekts, vienkāršā tautas valodā – minimālās sociālās iemaksas. Ja visās darba vietās kopā, kur tiek gūts ienākums, tas sasniedz 500 EUR pirms nodokļu nomaksas, tad MOIO prasības ir izpildītas. Taču ja visu darba vietu kopējie ienākumi nesasniedz minēto summu, tad nosacījumi ir sekojoši:

 • Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trim minimālajām algām (500+500+500). Ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem, vai vienlaikus būs kā pašnodarbinātais, tā darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja. Kā tas notiks? Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz 2021.gada beigām paziņos VID par kuriem darba ņēmējiem summētais MOIO nesasniedz 500 EUR mēnesī, attiecīgi sociālās iemaksas nesasniedz 170,45 EUR/mēnesī. Nesamaksāto starpību proporcionāli sadalīs starp visiem darba devējiem. VID šo informāciju caur EDS paziņos attiecīgajiem darba devējiem. Samaksa būs jāveic līdz 2022.gada sākumam.
 • IZMAIŅAS PAŠNODARBINĀTĀM PERSONĀM:

Sociālo nodokļa likme pensiju apdrošināšanai mainās no 5% uz 10%

Pašnodarbinātajiem, kuri ir darba devēji, MOIO iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Ja pašnodarbinātais, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Apliecinājums jāiesniedz kā brīvas formas iesniegums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

 • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 EUR mēnesī vai 1500 EUR ceturksnī). Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

 • IZMAIŅAS AUTORATLĪDZĪBU SAŅĒMĒJIEM:

Ja autoratlīdzības saņēmējs, kurš vienlaikus nav darba ņēmējs, prognozē, ka viņa ienākums no saimnieciskās darbības nesasniegs 1500 EUR ceturksnī, viņš var iesniegt VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem. Tad minimālās VSAOI netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegums jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

 • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
 • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.
Nodokļi no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim, ja nav reģistrēta saimnieciskā darbība:

No 1. jūlija līdz 31. decembrim autori var turpināt izmantot autoratlīdzību nodokļu nomaksas režīmu, nereģistrējot saimniecisko darbību, tomēr:

 •  ir mainītas nodokļa likmes. Autoratlīdzības izmaksātājs ietur nodokli izmaksas vietā autoratlīdzību ienākumam:
 • ienākumam līdz 25 000 EUR – 25 %;
 • ienākumam kas pārsniedz 25 000 EUR – 40 %.
 •  autoratlīdzības izmaksātājs pirms nodokļa ieturēšanas nepiemēro nosacītos izdevumus.

Ja autoratlīdzību būs izmaksājuši vairāki izmaksātāji, vai arī autoratlīdzība saņemta ārvalstīs, autoratlīdzības saņēmējam līdz 2022. gada 28. februārim būs jāiesniedz VID autoratlīdzības saņēmēja deklarācija. Tāpat būs jāpiemaksā nodoklis, ja autoratlīdzības kopā 2021. gada otrajā pusgadā ir saņemtas vairāk nekā 25 000 EUR!!

Izmaiņas neattiecas uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām (piemēram, AKKA/LAA). Šeit autoratlīdzību izmaksātājs tāpat kā līdz šim ietur IIN 20 % apmērā, piemērojot nosacītos izdevumus 25 % vai 50 % apmērā (atkarībā no autora darba vai izpildītāja veida) no ieņēmumiem. Ja autora kopējie ienākumi gada laikā pārsniegs 20 004 eiro, tiks piemērota progresīvā IIN likme un IIN būs jāpiemaksā. Šīs izmaksas autoratlīdzības autors neietver saimnieciskās darbības ieņēmumos.

Autoratlīdzības no 2022. gada 1. janvāra

Ja autors nebūs reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, no 2022. gada 1. janvāra autoriem joprojām būs iespēja slēgt autoratlīdzības līgumus. Šajā gadījumā autoratlīdzības izmaksātājs autoratlīdzībai piemēros tādus pašus nodokļus, kādi tie ir no uzņēmuma līguma (pilnus algas nodokļus). Nodokļus ieturēs un samaksās atlīdzības izmaksātājs.

 • IZMAIŅAS MUN MAKSĀTĀJIEM:

No 1.jūlja par visiem MUN darbiniekiem, izņemot pašu MUN īpašnieku, nodokļi maksājami vispārējā kārtībā ( IIN – 20 vai 23%; VSAOIEM – 10.5% un 23.59% (standarta grupai) ).

Vēl atgādinām, ka MUN likmes 2021.gadā ir sekojošas:

 • Apgrozījumam līdz 25 000 EUR – 25%
 • Apgrozījumam no 25 000 EUR līdz 40 000 EUR – 40%
 • PERSONAS (galvenās grupas) UZ KURĀM NEATTIECAS MOIO:

 • personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija;
 • personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
 • personas, kurām ir bērni līdz 3 gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti, un tie  ierakstīti personas, vai personas laulātā nodokļu grāmatiņā;
 • personas, kuras strādā sociālajā uzņēmumā vai sniedz asistenta pakalpojumu;
 • sezonas laukstrādnieki;
 • nodarbinātie pie darba devēja ārvalstnieka;
 • personām, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērni turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 • pilna laika klātienes studentiem līdz 24 gadu vecumam.

Papildus informāciju atradīsi šeit . Ja vēlies detalizētāku un personalizētāku informāciju jautā savai grāmatvedībai, vai sazinies ar mums!