fbpx
Objekts
2021.gads (mēnesī)
2020.gads (mēnesī)
Minimālā alga
500,00
430,00
Maksimālais neapliekamais minimums
300,00
300,00
Gada apliekamā ienākuma apmērs līdz kuram piemēro neapliekamo minimumu
500,00
500,00
Apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu
1800,00
1200,00
Atvieglojumi par apgādājamiem
250,00
250,00
SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA
DD sociālās apdrošināšanas likme
23,59%
24,09%
DŅ sociālās apdrošināšanas likme
10,50%
11%
Minimālā sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksu likme *
170
0
VSAOIEM iemaksa Valsts budžetā
līdz 23.datumam
nosaka VID
PAŠNODARBINĀTĀS PERSONAS
Iemaksu likme pensiju apdrošināšanai
10% (no 01.07.21)
5%
Apliecinājums par ceturksnī plānotajiem ienākumiem, ja ienākumi mēneši nesasniedz 500,00 EUR (līdz 17.datumam)
jāsniedz VID
nav jāsniedz
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS
Ienākumiem līdz 20 000 EUR gadā
20%
20%
Ienākumiem no 20 000 - 62 800 EUR gadā
23%
23%
Ienākumiem virs 62 800 EUR
31%
31,40%
IIN deklarēšana
pēc aprēķinātā
pēc ieturētā
IIN iemaksa Valsts budžetā
līdz 23.datumam
nākamajā dienā pēc atlīdzības izmaksas
Kompensācija par attālināto darbu, ko neapliek ar IIN
30 EUR
0
AUTORATLĪDZĪBAS personām, kas nav reģistrējušās, kā saimnieciskās darbības veicēji

Iemaksu likme pensiju apdrošināšanai (likvidē ar 01/01/22)
10% (no 01.07.21)
5%
Ja ienākumu izmaksā kolektīvā pārvaldījuma orgnizācija ( piem AKKALA

nosacītie izdevumi 25% , parējam piemēro IIN 20-23%
nosacītie izdevumi 25% , parējam piemēro IIN 20-23%
Ja ienākumu izmaksā cita organizācija, kas nav AKKALA
nodokļi , kā personai, kas sniedz pakalpojumus uz uzņēmumu līguma pamata _ IIN un VSAOIEM
nosacītie izdevumi 25% , parējam piemēro IIN 20-23%
NODOKĻU IEMAKSAS
Vienotais nodokļu konts
LV33TREL1060000300000
katru nodokli maksā citā Valsts kases kontā

*Minimālais sociālais nodoklis ceturksnī būs jāsamaksā no trīs minimālajām algām, un, ja persona strādās pie vairākiem darba devējiem vai vienlaikus būs gan pašnodarbinātais, gan darba ņēmējs, deklarētos ienākumus summēs kopā. Ja tie ceturksnī būs mazāki nekā trīs minimālās algas, starpību starp nomaksāto sociālo nodokli un minimāli noteikto nodokli segs darba devējs no saviem līdzekļiem. Obligātās minimālās sociālās iemaksas darba devēji iemaksās proporcionāli tam, cik daudz un ar kādu algu persona strādā pie katra darba devēja.

Personu grupas, kurām minimālās obligātās iemaksas nepiemēros:

*personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai kurām ir piešķirta vecuma pensija;
*personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
*personas, kurām ir bērni līdz 3 gadu vecumam vai bērni ar invaliditāti;
*personas, kuras strādā sociālajā uzņēmumā vai sniedz asistenta pakalpojumu;
*sezonas laukstrādnieki;
*nodarbinātie pie darba devēja ārvalstnieka;
*pilna laika klātienes studenti līdz 24 gadu vecumam.