fbpx
aibirojs-nodoklu-jaunumi-2020-2

Otrs jaunums ir jaunās administratīvo sodu sistēmas, kas stāsies spēkā š.g. 1.jūlijā un tiks izteikti soda vienībās, iestrādājot tās katru atsevišķu nozari regulējošos likumos. Viena soda vienība ir 5,- EUR. Adminsitratīvo sodu izteikšana soda vienībās mērķis – mainoties naudas vērtībai, likumdevējam būs jāizmaina tikai soda vienības vērtība, neveicot grozījumus daudzos normatīvajos aktos.

Aplūkosim likumā “Par grāmatvedību” un “Darba likumā” iestrādātās soda vienības: 

PārkāpumsVienībasEkvivalents EUR
Likums Par grāmatvedību (sodu piemēro VID)
Par kases operāciju uzskaites kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 70Līdz 350,00
Par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, par gada pārskata, konsolidētā gada pārskata neiesniegšanu noteiktajos termiņos vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša gada pārskata un konsolidētā gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Par attaisnojuma dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 86Līdz 430,00
Par attaisnojuma dokumentu par darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Par preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 86Līdz 430,00
Par tādu preču piegādes vai pārvadājumu dokumentu noformēšanas, reģistrēšanas un lietošanas kārtības neievērošanu, kuri attiecas uz darījumiem vai darbībām ar akcīzes precēm, piemēro brīdinājumu vai naudas soduLīdz 400Līdz 2000,00
Likums Par Nodokļiem un Nodevām (sodu piemēro VID)
•Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas
•Grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšana
•Neatļautu darījumu veikšana, ja nodokļu maksātājam apturēta saimnieciskā darbība
28-400140-2000
valdes loceklim – noteiktu amatu ieņemšanas tiesību atņemšana uz laiku līdz trīs gadiem vai bez tā
Nodokļu maksātāju reģistrēšanās kārtības neievērošana, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu :
• Fiziskai personai
• Juridiskajai personai
10-42
10-70
50-210
50-350
Skaidras naudas darījumi
Skaidras naudas darījumu deklarēšanas nosacījumu un lietošanas ierobežojumu neievērošana:
• Veikti ar fiziskām personām, kuras nav SD veicēji
• Citu darījumu, izņemot kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu, kā arī starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību darījumu nedeklarēšana
3% no nedeklarētās summas
• Fiziskai personai
• Juridiskai personai
3% no summas
5% no summas
Pārkāpts nodokļu normatīvajos aktos noteiktais skaidras naudas deklarācijas iesniegšanas termiņš5-4025-200
Darījuma summa pārsniedz NN likuma 30. pantā noteikto skaidras naudas lietošanas ierobežojuma apmēru (3000 vai 7200 eiro)15% no darījuma summas
Normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošana14-2870-140
Nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana:
Termiņa kavējums (izņemot 1 x līdz 5 dienām 12 mēnešu periodā)
• par 3–10 dienām
• par 11-20 dienām
• par 21–30 dienām
• par vairāk nekā 30 dienām
5-14
15–30
31–56
57–140
25-70
75–150
155–280
285–700
Informatīvās deklarācijas (kas nerada maksājamā nodokļa sekas) iesniegšanas termiņa kavējums par vairāk nekā divām dienām, vai šīs deklarācijas neiesniegšana (izņēmot GID)3-3015-150
Informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem iesniegšanas termiņa kavējums, vai šīs deklarācijas neiesniegšana, kā arī paziņojuma par fiziskai personai izmaksātajām summām iesniegšanas termiņa kavējums par vairāk nekā divām dienām, vai šī paziņojuma neiesniegšana:
• Fiziskās personām
28-100
70-1420
150-500
350-7100
Darba likums (sodu piemēro Darba inspekcija)
Par darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā :
• Fiziskai personai
• Juridiskai personai
14-70
140-720
70-350
700-3600
Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu piemēro naudas sodu darba devējam:
• Fiziskai personai
• Juridiskai personai
86-114
170-1420
430-570
850-7100
Par darba devēja, darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības atteikšanos no sarunām par darba koplīguma (ģenerālvienošanās) slēgšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
• Fiziskai personai
• Juridiskai personai
10-70
70-140
50-350
350-700
Par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu darba tiesisko attiecību jomā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam
• Fiziskai personai
• Juridiskai personai
28-70
70-140
140-350
350-700
Par darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot iepriekš uzskaitītos gadījumus piemēro brīdinājumu vai naudas sodu darba devējam
• Fiziskai personai
• Juridiskai persona
7-70
14-220
35-350
14-220
Kases aparātu nelietošana vai sagrozīšana:
Neuzstādīšana un neizmantošana:
• Fiziskām personām
• Juridiskām personām
28-170
28-280
140-850
140-1400
Lietošanas kārtības un lietotāju pienākumu nepildīšana28–140 140-700
Lietošana, ja mainīta to konstrukcija vai programma, radot iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu:
• Fiziskām personām
• Juridiskām personām
42-400
280-4000
210-2000
1400-20000
Neatļautu darbību veikšana, lai mainītu ierīču vai iekārtu konstrukciju, iejauktos programmā un radītu iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamo objektu
• Fiziskām personām
• Juridiksām personām
80-400
280-4000
400-2000
1400-20000
Ierīču vai iekārtu kontrollentes vai ierakstīto datu nesaglabāšana līdz normatīvajos aktos paredzētajam termiņam
• Fiziskām personām
• Juridiskām personām
80-400
80-860
400-2000
400-4300
Neziņošana par aizdomīgu darījumu (NILFTN subejktiem)Līdz 10% no apgrozījuma